نمایه مقالات تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) 3 (پياپي 94) علمی پژوهشی کشور و امکان دانلود رایگان متن کامل مقالات در تارگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد یافته های پژوهش حاکی از آن است که بسیاری از تصمیمات مهم سیاست خارجی ایران در دولت یازدهم عوامل موثر بر گفتمان اعتدال در سیاستگذاری عمومی؛ مطالعه موردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی

فهم نقش سیاست بوروکراتیک در اجرای خط‌مشی

فهم نقش سیاست بوروکراتیک در اجرای خط مشی-های عمومی در ایران: مطالعه موردی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی. فصلنامه سیاستگذاری عمومی, 5, 4, 1398, 57-73. doi: 10.22059/jppolicy.2020.75194

ارزیابی شاخص های رشد هوشمند شهری با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه موردی: منطقه یک شهر شیراز) محمد رحیمی ١، سمیرا قیاسی ٢، سهراب امیریان تاریخ وصول: ١٣٩٦/٤/١٥، تاریخ تایید: ١٣٩٦/٨/٣٠ چکیده راهبرد رشد هوشمند از

مطالعه تاثیر رسانه های اجتماعی آنلاین برشفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگیری مشارکت عمومی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه تهران) Gil de Ziga, H., Jung, N. Valenzuela, S. (2012). Social media use for news and individuals' social capital, civic engagement

نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه های عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی صفحه 33-56 رضا پاینده؛ حسن دانایی فرد؛ سید مجتبی امامی؛ محمد رحمتی مشاهده مقاله اصل مقاله 895.09 K

متناسب سازی مدل تعالی سازمانی برای کتابخانه های عمومی ایران (مطالعه موردی کتابخانه های عمومی خوزستان). فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی ۴ (۲۱): ۵۲۹-۵۴۷.

فهم نقش سیاست بوروکراتیک در اجرای خط‌مشی

فهم نقش سیاست بوروکراتیک در اجرای خط مشی-های عمومی در ایران: مطالعه موردی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی. فصلنامه سیاستگذاری عمومی, 5, 4, 1398, 57-73. doi: 10.22059/jppolicy.2020.75194

(1394). 'مطالعه تاثیر رسانه های اجتماعی آنلاین برشفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگیری مشارکت عمومی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)', مدیریت دولتی, 7(3), pp. 637-656. doi: 10.22059/jipa.2015.53468

نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه های عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی. فصلنامه سیاستگذاری عمومی, 5, 4, 1398, 33-56. doi: 10.22059/jppolicy.2020.75193

بررسی رابطه بین امتیاز ارزشیابی و کارایی نسبی بیمارستان های عمومی (مطالعه موردی

توتونچی ستوبادی، مجتبی و موسوی، سیامک،1399،تاثیر بین سیاست عمومی بر رفتار مصرف کننده (مطالعه موردی صنعت برق)،چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران،تهران

فهم نقش سیاست بوروکراتیک در اجرای خط مشی-های عمومی در ایران: مطالعه موردی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی. فصلنامه سیاستگذاری عمومی, 5, 4, 1398, 57-73. doi: 10.22059/jppolicy.2020.75194

بررسی رابطه بین انواع فرهنگ سازمانی و سازمان یادگیرنده: مطالعه موردی سازمان های خدمات عمومی شهر تهران Learning organization theory is a key theory in organizational stud-ies.

نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه های عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی صفحه 33-56 رضا پاینده؛ حسن دانایی فرد؛ سید مجتبی امامی؛ محمد رحمتی مشاهده مقاله اصل مقاله 895.09 K

شرکت‌‌های دولتی عراق: مطالعه‌‌ی موردی جهت اصلاح هزینه‌‌های عمومی

شرکت های دولتی عراق: مطالعه ی موردی جهت اصلاح هزینه های عمومی READ IN: عربي, ENGLISH, Trke توسط علی المولوی - 2018-10-13 154 Share on Facebook Tweet on Twitter از میان مهم ترین پرسش هایی که در انتظار دولت آینده ی عراق

بررسی میزان برخورداری از خدمات عمومی در نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر های استان مازندران) فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای مقاله 2، دوره 9، شماره 35، پاییز 1398 ، صفحه 13-26 اصل مقاله (1105 K)

ارزیابی کیفیت منظر فضاهای عمومی شهری، (مطالعه موردی: میدان امام شهر همدان). محیط شناسی, 43(3), 529-541. doi: 10.22059/jes.2017.218290.1007330

حفظ و بهود ایمنی و سلامت در کار: مطالعه موردی کارخانه سیمان هاما بوزیان (الجزایر) عنوان انگلیسی Preserving and improving the safety and health at work: Case of Hamma Bouziane cement plant (Algeria)

مطالعه تاثیر رسانه های اجتماعی آنلاین برشفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگیری مشارکت عمومی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه تهران) Gil de Ziga, H., Jung, N. Valenzuela, S. (2012). Social media use for news and individuals' social capital, civic engagement

متناسب سازی مدل تعالی سازمانی برای کتابخانه های عمومی ایران (مطالعه موردی کتابخانه های عمومی خوزستان). فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی ۴ (۲۱): ۵۲۹-۵۴۷.

نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه های عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی. فصلنامه سیاستگذاری عمومی, 5, 4, 1398, 33-56. doi: 10.22059/jppolicy.2020.75193